Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 6781-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730327
Katalogové èíslo 99746
Název dokumentu Provedení budov - Detekce tepelných, vzduchotěsných a vlhkostních nehomogenit v budovách s použitím infračervených metod - Část 3: Kvalifikace operátorů řízení, analytiků dat a zpracovatelů zpráv
Anglický název Performance of buildings - Detection of heat, air and moisture irregularities in buildings by infrared methods - Part 3: Qualifications of equipment operators, data analysts and report writers
Datum vydání 01.07.2016
Datum ukonèení platnosti 01.05.2018
Datum úèinnosti 01.08.2016
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.120.10 - Tepelné izolace
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 6781-32015
ISO 6781-32015
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
504671ČSN EN ISO 6781-3 2018
Anotace

ČSN EN ISO 6781-3 This part of ISO 6781 specifies the qualifications and competence requirements for personnel who (i) perform thermographic investigations on buildings, (ii) interpret the data emanating from thermographic investigations, and (iii) report the results of thermographic investigations. This part of ISO 6781 provides the basis for a statement of conformity, in three classes, of the knowledge, skills and abilities of individuals to perform thermographic measurements, analysis and reporting of results for small buildings, residential buildings, and commercial and institutional buildings. This part of ISO 6781 is not applicable to specialized equipment or other specific situations.