Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 45545-2+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 280160
Katalogové èíslo 99678
Název dokumentu Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 2: Požadavky na požární vlastnosti materiálů a součástí
Anglický název Railway applications - Fire protection on railway vehicles - Part 2: Requirements for fire behaviour of materials and components
Datum vydání 01.04.2016
Datum ukonèení platnosti 01.03.2021
Datum úèinnosti 01.05.2016
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.220.20 - Požární ochrana
45.060.01 - Železniční vozidla obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 45545-2+A12015
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
504033ČSN EN 45545-2+A1 2016Opr.101.03.2021
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
94524ČSN EN 45545-2 2014
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
511310ČSN EN 45545-2 2021
Anotace

ČSN EN 45545-2+A1 Tato část EN 45545 stanovuje požadavky na vlastnosti materiálů a výrobků, používaných na drážních vozidlech definovaných v EN 45545-1, z hlediska reakce na oheň. Pro stanovení úrovní nebezpečí, které jsou využity jako základ třídicího systému, jsou použity provozní a konstrukční kategorie definované v EN 45545-1. Tato část stanovuje pro každou úroveň nebezpečí zkušební metody, zkušební podmínky a požadavky na vlastnosti materiálů a výrobků z hlediska reakce na oheň. Z hlediska předmětu této evropské normy nejsou popisována opatření, která zajistí zachování celistvosti drážních vozidel v případě požáru.