Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 280+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 275004
Katalogové èíslo 99626
Název dokumentu Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Konstrukční výpočty - Kritéria stability - Konstrukce - Bezpečnost - Přezkoušení a zkoušky
Anglický název Mobile elevating work platforms - Design calculations - Stability criteria - Construction - Safety - Examinations and tests
Datum vydání 01.04.2016
Datum ukonèení platnosti 01.10.2022
Datum úèinnosti 01.05.2016
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 53.020.99 - Ostatní zdvihací zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 280+A12015
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
94480ČSN EN 280 2014
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
514931ČSN EN 280-1 2022
Anotace

ČSN EN 280+A1 Tato evropská norma stanovuje technické bezpečnostní požadavky a opatření pro všechny druhy a velikosti MEVP určených k dopravě osob na pracovní místa k výkonu pracovní činnosti z pracovní plošiny za podmínky, že osoby vstupují na pracovní plošinu a opouštějí ji na určeném přístupovém místě. Tato evropská norma je vhodná pro pevnostní výpočty a kritéria stability, konstrukci, přezkoušení bezpečnosti a zkoušky před prvním uvedením MEVP do provozu. Identifikuje nebezpečí vznikající při používání MEVP a popisuje metody k odstranění nebo snížení těchto nebezpečí. Nezahrnuje však nebezpečí, která jsou způsobena: a) rádiovým ovládáním a jinými bezdrátovými ovládacími prvky; b) použitím ve výbušném prostředí; c) elektromagnetickou nekompatibilitou; d) prací na elektrických systémech pod napětím; e) působením stlačených plynů na nosné části; f) nastupováním nebo opouštěním pracovní plošiny na měnících se úrovních.