Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 9000
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 010300
Katalogové èíslo 99600
Název dokumentu Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník
Anglický název Quality management systems - Fundamentals and vocabulary
Datum vydání 01.03.2016
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2016
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.040.03 - Sociologie. Služby. Organizace podniků a management. Administrativa. Doprava (názvosloví)
03.120.10 - Management kvality a prokazování kvality
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 90002015
ISO 90002015
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
75682ČSN EN ISO 9000 2006
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 9000 Tato mezinárodní norma popisuje základní pojmy a zásady managementu kvality, které jsou všeobecně použitelné pro organizace, které usilují o udržitelný úspěch prostřednictvím zavedení systému managementu kvality, pro zákazníky, kteří usilují o získání důvěry ve schopnost organizace trvale poskytovat produkty a služby vyhovující jejich požadavkům, pro organizace, které usilují o získání důvěry v jejich dodavatelském řetězci, že požadavky na produkt a službu budou splněny, pro organizace a zainteresované strany, které usilují o zlepšení komunikace prostřednictvím společného porozumění slovní zásobě používané v managementu kvality, pro organizace provádějící posuzování shody podle požadavků ISO 9001, pro poskytovatele výcviku/školení, posuzování nebo poradenství v managementu kvality, pro zpracovatele příslušných norem. Tato mezinárodní norma specifikuje termíny a definice, které platí pro všechny normy managementu kvality a systému managementu kvality, které vypracovala ISO/TC 176.