Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12699
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 731032
Katalogové èíslo 99582
Název dokumentu Provádění speciálních geotechnických prací - Ražené piloty
Anglický název Execution of special geotechnical work - Displacement piles
Datum vydání 01.04.2016
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2016
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 93.020 - Zemní práce. Výkopy. Základové konstrukce. Podzemní stavby.
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 126992015
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
97699ČSN EN 12699 2015
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12699 Tato evropská norma obsahuje obecné zásady pro výrobu ražených pilot, tj. pilot instalovaných v základové půdě bez těžení nebo odstranění zeminy z prostoru, který pilota zaujímá. Výjimku tvoří práce pro omezení nadzvedání okolí a/nebo vibrací, stejně jako pro odstranění překážek nebo k nápomoci průniku. Piloty se do základové půdy razí prostřednictvím nárazu, vibrace, zatláčení, rotace, nebo kombinací těchto metod. Materiálem pro ražené piloty podle této evropské normy může být: - ocel; - litina; - beton, malta; - dřevo; - injekční směs; - nebo kombinace výše uvedených hmot. Tato evropská norma se zabývá prefabrikovanými pilotami, pilotami betonovanými na místě nebo kombinací těchto způsobů za účelem vyrobení ražené piloty pravidelného tvaru. Příklady jsou znázorněny na obrázcích A.2 a A.3. Ražené piloty mohou být prováděny v zeminách vylepšených technologiemi zlepšování základové půdy. Zlepšování základové půdy může být provedeno předtím, v tom samém čase nebo po provedení pilot. Pro účely této evropské normy nejsou z praktického hlediska přijata žádná omezení týkající se rozměru průřezu, rozšíření dříku nebo paty, délky piloty nebo jejího sklonu. Ustanovení této normy platí pro: - osamělé piloty; - skupiny pilot; - stěny z železobetonových štětovnic. Pilíře, které jsou vyrobeny za použití metod pro zlepšení základové půdy (jako např. pilíře vmíchávané na místě do zeminy, trysková injektáž, zhutňovací injektáž, vibroflotace, štěrkové pilíře) nejsou předmětem této evropské normy. Vrtanými pilotami se zabývá norma EN 1536, ocelovými a dřevěnými štětovnicemi norma EN 12063 a mikropilotami norma EN 14199.