Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 0895
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730895
Katalogové èíslo 99489
Název dokumentu Požární bezpečnost staveb - Zachování funkčnosti kabelových tras v podmínkách požáru - Požadavky, zkoušky, klasifikace Px-R, PHx-R a aplikace výsledků zkoušek
Anglický název Fire protection of buildings - Circuit integrity maintenance of cable systems under fire conditions - Requirements, testing, classification Px-R, PHx-R and application of the test results
Datum vydání 01.03.2016
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2016
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.220.50 - Požární odolnost stavebních materiálů a prvků
29.060.20 - Elektrické kabely
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 73 0895 Tato norma stanoví metodiku zkoušení a klasifikaci třídy funkčnosti Px-R a PHx-R ve smyslu vyhlášky č. 23/2008 Sb.