Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 9001
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 010321
Katalogové èíslo 99316
Název dokumentu Systémy managementu kvality - Požadavky
Anglický název Quality management systems - Requirements
Datum vydání 01.02.2016
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2016
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 03.120.10 - Management kvality a prokazování kvality
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 90012015
ISO 90012015
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
506063ČSN EN ISO 9001 2016Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
83016ČSN EN ISO 9001 2009
86706ČSN EN ISO 9001 ed. 2 2010
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 9001 Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém managementu kvality, když organizace potřebuje prokazovat svou schopnost trvale poskytovat produkty a služby, které splňují požadavky zákazníka a příslušné požadavky zákonů a předpisů, a má v úmyslu zvyšovat spokojenost zákazníka efektivním aplikováním tohoto systému, včetně procesů k jeho zlepšování, a prokazováním shody s požadavky zákazníka a s příslušnými požadavky zákonů a předpisů. Všechny požadavky této mezinárodní normy jsou generické a mají být aplikovatelné v jakékoli organizaci bez ohledu na její typ nebo velikost nebo na produkty a služby, které poskytuje.