Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13251+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 806151
Katalogové èíslo 99074
Název dokumentu Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při zemních pracích, v základových a opěrných konstrukcích
Anglický název Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in earthworks, foundations and retaining structures
Datum vydání 01.02.2016
Datum ukonèení platnosti 31.07.2018
Datum úèinnosti 01.03.2016
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 59.080.70 - Geotextilie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13251+A12015
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
501435ČSN EN 13251+A1 2016Z101.08.2017
502790ČSN EN 13251+A1 2016Z231.07.2018
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
95099ČSN EN 13251 ed. 2 2014
97460ČSN EN 13251+A1 2015
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
502789ČSN EN 13251 2017
Anotace

ČSN EN 13251+A1 Tato evropská norma specifikuje důležité vlastnosti geotextilií a výrobků podobných geotextiliím používaných při provádění zemních prací, v základových a opěrných konstrukcích a vhodné zkušební metody pro stanovení těchto vlastností. Zamýšleným použitím těchto geotextilií nebo výrobků podobných geotextiliím je plnit jednu nebo více z následujících funkcí: filtraci, oddělování a vyztužování. Funkce oddělování se vždy používá ve spojení s filtrací nebo vyztužováním, proto se samostatně nespecifikuje. Norma neplatí pro geosyntetické izolace definované v EN ISO 10318. Tato evropská norma zajišťuje posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku podle této evropské normy a postupy řízení výroby. Norma se může použít k získání návrhových hodnot, s přihlédnutím k faktorům souvisejícím s definicemi uvedenými v EN 1997-1 (Eurokód 7), např. součinitele bezpečnosti. Měla by být určena návrhová životnost výrobku, neboť jeho funkce může být dočasná, při použití při výstavbě nebo trvalá, po celou dobu životnosti stavby.