Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13253+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 806153
Katalogové èíslo 99072
Název dokumentu Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při stavbách na ochranu proti erozi (ochranu pobřeží, opevňování břehů)
Anglický název Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in erosion control works (coastal protection, bank revetments)
Datum vydání 01.02.2016
Datum ukonèení platnosti 31.07.2018
Datum úèinnosti 01.03.2016
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 59.080.70 - Geotextilie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13253+A12015
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
501431ČSN EN 13253+A1 2016Z101.11.2017
503270ČSN EN 13253+A1 2016Z231.07.2018
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
95104ČSN EN 13253 ed. 2 2014
97458ČSN EN 13253+A1 2015
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
503269ČSN EN 13253 2017
Anotace

ČSN EN 13253+A1 Tato evropská norma specifikuje důležité vlastnosti geotextilií a výrobků podobných geotextiliím používaných při stavbách na ochranu proti erozi pro zabránění migrace jemnozrnných materiálů do vrstev hrubšího materiálu vlivem měnících se hydraulických gradientů, a dále vhodné zkušební metody pro stanovení těchto vlastností. Norma se týká použití pro ochranu pobřeží a opevňování břehů, netýká eroze povrchu, kdy je na povrchu umístěna geotextilie nebo výrobek podobný geotextilii. Zamýšleným použitím těchto geotextilií nebo výrobků podobných geotextiliím je plnit jednu nebo více z následujících funkcí: filtraci, oddělování a vyztužování. Funkce oddělování se vždy používá ve spojení s filtrací nebo vyztužováním, proto se samostatně nespecifikuje. Norma neplatí pro geosyntetické izolace definované v EN ISO 10318. Tato evropská norma zajišťuje posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku podle této evropské normy a postupů řízení výroby. Norma se může použít k získání návrhových hodnot, s přihlédnutím k faktorům souvisejícím s definicemi uvedenými v EN 1997-1 (Eurokód 7), např. součinitele bezpečnosti. Měla by být určena návrhová životnost výrobku, neboť jeho funkce může být dočasná, při použití při výstavbě nebo trvalá, po celou dobu životnosti stavby.