Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 81-72 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 274003
Katalogové èíslo 99034
Název dokumentu Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 72: Požární výtahy
Anglický název Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passanger and good lifts - Part 72: Firefighters lifts
Datum vydání 01.01.2016
Datum ukonèení platnosti 31.07.2022
Datum úèinnosti 01.02.2016
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.90 - Výtahy. Pohyblivé schody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 81-722015
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
513115ČSN EN 81-72 ed. 2 2016Z131.07.2022
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
68918ČSN EN 81-72 2003
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
513114ČSN EN 81-72 ed. 3 2022
Anotace

ČSN EN 81-72 ed. 2 Tato norma stanoví další nebo odchylné požadavky od EN 81-20 pro nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů, které se mohou použít pro hašení požáru a evakuaci řízené hasiči. Za normálních okolností by se měly požární výtahy přednostně používat jako běžné výtahy. Tato norma je použitelná, když jsou naplněny tyto podmínky: - výtahová šachta a prostředí výtahu je navrženo tak, aby bylo zamezeno vniknutí ohně, horka a kouře do výtahové šachty, prostorů pro strojní zařízení a do bezpečnostních prostor; - provedení budovy omezuje přítok vody do výtahové šachty; - požární výtah není součástí únikové cesty, jako jsou schodiště; - výtahová šachta a okolí výtahu je chráněno proti ohni nejméně stejně jako konstrukce budovy; - přívod energie je bezpečný a spolehlivý; - kabel/kabely pro přívod energie k výtahu jsou chráněny proti ohni a mají stejnou úroveň požární ochrany jako konstrukce výtahové šachty; - je zaveden vhodný plán údržby a ověřování. Tato evropská norma se nezabývá: - používáním výtahů s částečně ohrazenou šachtou jako požárních výtahů; - výtahy namontovanými v nových nebo existujících budovách, které nejsou umístěny v požárně odolné konstrukci budovy; - podstatnými změnami existujících výtahů. Tato norma neurčuje: - počet požárních výtahů a podlaží, které mají být obsluhovány při hašení; - velikost bezpečnostního prostoru/prostorů; - použití jiné než nejvyšší plošiny výtahů s více plošinami pro hašení. Tato norma se zabývá závažnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi souvisejícími s požárními výtahy (jak jsou uvedeny v kapitole 4), pokud se výtahy používají předpokládaným způsobem a za podmínek stanovených dodavatelem. Tato norma nepojednává o následujících závažných nebezpečích a předpokládá, že se jimi zabývá projektant budovy. Jsou to: - nedostatek požárních výtahů pro dopravu hasičů po budově nebo jsou výtahy nesprávně umístěny; - požár v šachtě požárních výtahů, v bezpečnostním prostoru, v prostoru pro strojní zařízení nebo v kleci výtahu; - chybějící označení podlaží v budově; - nesprávný provoz vodního hospodářství.