Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN P 73 2404
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 732404
Katalogové èíslo 99020
Název dokumentu Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda - Doplňující informace
Anglický název Concrete - Specification, performance, production and conformity - Additional information
Datum vydání 01.01.2016
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2016
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.100.30 - Beton. Betonové prefabrikáty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
505674ČSN P 73 2404 2016Z1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN P 73 2404 Tato předběžná česká technická norma uvádí doplňující informace pro použití ČSN EN 206 v České republice ve smyslu ČSN EN 206, článek 3.1.1.12 dokumentu platného v místě použití betonu, mj. v návaznosti na požadavky pro provádění betonových konstrukcí vyplývající z ČSN EN 13670. POZNÁMKA: Pro přehlednost je pro tuto předběžnou českou technickou normu použito členění podle ČSN EN 206.