Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13001-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 270105
Katalogové èíslo 98672
Název dokumentu Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 1: Základní principy a požadavky
Anglický název Cranes - General design - Part 1: General principles and requirements
Datum vydání 01.11.2015
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/15
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 53.020.20 - Jeřáby
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13001-12015
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
84271ČSN EN 13001-1+A1 2009
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13001-1 Tato evropská norma specifikuje obecné zásady a požadavky pro používání spolu s EN 13001-2 a normami řady EN 13001-3, a jako takové uvádějí podmínky a požadavky pro navrhování a metody ověřování těchto požadavků, aby se u jeřábů zabránilo mechanickým nebezpečím. POZNÁMKA: Specifické požadavky pro jednotlivé typy jeřábů jsou uvedeny v příslušných evropských normách pro jednotlivé typy jeřábů. Následuje výčet významných nebezpečných situací a nebezpečných událostí, které mohou vést k rizikům pro osoby během normálního používání a při předvídatelném chybném použití. Kapitola 4 této evropské normy je nezbytná pro omezení nebo vyloučení rizik souvisejících s následujícími nebezpečími: a) nestabilita jeřábu nebo jeho částí (překlopení); b) překročení mezní únosnosti (mez kluzu, mez pevnosti, únava); c) pružnostní nestabilita jeřábu nebo jeho částí (vzpěr, boulení); d) překročení mezních teplot materiálu nebo komponent; e) překročení mezních deformací. Tato norma se používá pro jeřáby, které byly vyrobeny po datu schválení této normy v CEN a slouží jako základ odkazů na evropské normy pro jednotlivé typy jeřábů.