Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 16247-5
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 011505
Katalogové èíslo 98530
Název dokumentu Energetické audity - Část 5: Kompetence energetických auditorů
Anglický název Energy audits - Part 5: Competence of energy auditors
Datum vydání 01.10.2015
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/15
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 03.120.10 - Management kvality a prokazování kvality
03.120.20 - Certifikace výrobků a podniků. Posuzování shody
27.010 - Technika energie a přenosu tepla obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 16247-52015
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 16247-5 Evropská norma ČSN EN 16247-5 určuje pravomoci, které energetický auditor potřebuje, aby účinně realizoval požadavky normy EN 16247-1, které mohou být doplněny konkrétními částmi sektoru EN 16247-2 (Budovy), EN 16247-3 (Procesy) nebo EN 16247-4 (Doprava). Tato evropská norma se snaží harmonizovat školení, dovednosti a zkušenosti, které energetičtí auditoři potřebují, aby zaručili odpovídající kvalitu služby energetického auditu. Kompetence se vztahuje jak na jednotlivce, tak na tým nebo skupinu auditorů, kde je potřeba široká škála dovedností. Požadavky obsažené v této normě by měly energetickému auditorovi umožnit pochopit cíle, potřeby a očekávání organizace týkající se energetického auditu.