Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1075
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 731764
Katalogové èíslo 97588
Název dokumentu Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny
Anglický název Timber structures - Test methods - Joints made with punched metal plate fasteners
Datum vydání 01.06.2015
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/15
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.080.20 - Dřevěné konstrukce
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 10752014
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
59117ČSN EN 1075 2000
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1075 Tato evropská norma stanovuje zkušební postupy pro stanovení únosnosti a tuhosti spojů se styčníkovými deskami s prolisovanými trny v nosných dřevěných konstrukcích, používaných pro spojení dvou nebo více dřevěných prvků téže tloušťky v jedné rovině. Zjišťují se tyto vlastnosti: charakteristiky zatížení-posunutí a maximální zatížení dané příčnou odolností zalisovaných trnů pro různé úhly mezi směrem působící síly a - osou styčníkové desky (úhel zatížení-styčníková deska) - směrem vláken dřeva (úhel zatížení-směr vláken); únosnost styčníkové desky v tahu pro různé úhly ; únosnost styčníkové desky v tlaku pro různé úhly ; únosnost styčníkové desky ve smyku pro různé úhly . Postup zkoušení krčku trnu je popsán v příloze A.