Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12186
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 386417
Katalogové èíslo 97046
Název dokumentu Zařízení pro zásobování plynem – Regulační stanice pro přepravu a rozvod plynu – Funkční požadavky
Anglický název Gas infrastructure - Gas pressure regulating stations for transmission and distribution - Functional requirements
Datum vydání 01.04.2015
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/15
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 23.060.40 - Regulátory tlaku
27.060.20 - Hořáky na plynná paliva
75.200 - Zařízení pro dopravu a manipulaci s ropnými produkty a zemním plynem
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 121862014
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
61148ČSN EN 12186 2001
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12186 Tato evropská norma stanovuje důležité funkční požadavky pro regulační stanice tlaku plynu v systémech pro přepravu a distribuci plynu. Platí pro projektování, materiály, zhotovení, zkoušení, provoz a údržbu stanic pro regulaci tlaku plynu. Tato evropská norma neplatí pro regulační stanice tlaku plynu, které byly uvedeny do provozu před vydáním této normy. Tato evropská norma platí pro stanice s nejvyšším vstupním tlakem do 100 bar včetně. Pro vyšší vstupní tlaky má tato norma sloužit jako směrnice. Pokud je vstupní potrubí stanice přípojkou a nejvyšší vstupní tlak nepřekračuje 16 bar a výpočtový průtok za normálních podmínek je nejvýše 200 m3/h, platí EN 12279. Tato evropská norma pojednává o základních systémových požadavcích na stanice pro regulaci tlaku plynu. Požadavky na jednotlivé součásti (armatury, regulátory, bezpečnostní zařízení, trubky, apod.) nebo montáž součástí jsou uvedeny v příslušných evropských normách. POZNÁMKA: V případě kombinovaných měřicích a regulačních stanic je možné použití dodatečných požadavků podle EN 1776. Tato evropská norma neplatí pro projektování a zřizování pomocných zařízení, jako jsou například zařízení pro odběr vzorku, měření spalného tepla, odorizace a měření hustoty. Taková zařízení pokrývají příslušné evropské normy, pokud jsou k dispozici, nebo jiné vhodné normy. Požadavky této normy vycházejí z obecně uznávaných pravidel plynárenské praxe, jak se za obvyklých podmínek v plynárenském průmyslu používají. Požadavky pro neobvyklé podmínky ani stavebně technické detaily nemohou být zvlášť zohledněny. Požadavky této evropské normy vycházejí z fyzikálních a chemických vlastností plynných paliv první a druhé skupiny - včetně nekonvenčních plynů - v souladu s tabulkou 1 EN 437:2003+A1:2009. Pro plynná paliva těžší než vzduch a kyselé plyny mohou být uplatněny další požadavky. Tato evropská norma má zaručit bezpečný provoz těchto stanic. To však nezbavuje odpovědné pracovníky povinnosti dodržet při projektování, výstavbě a provozu potřebnou pečlivost a zajistit účinné řízení kvality.