Detailní informace o produktu

Typ produktu Technická normalizační informace (TNI)
Oznaèení zákl. dokumentu TNI POKYN IEC 110
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 332151
Katalogové èíslo 97022
Název dokumentu Domácí řídicí systémy - Směrnice týkající se bezpečnosti
Anglický název Home control systems - Guidelines relating to safety
Datum vydání 01.04.2015
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti
Vìstník vydání (mìs/rok)
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.120 - Bezpečnost v domácnosti
97.200 - Zařízení pro zábavu volný čas
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
IEC Guide 1102014
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

TNI Pokyn IEC 110 Tento pokyn poskytuje základní informace pro technické komise zabývající se požadavky na bezpečnost výrobků, které mají být začleněny do domácího řídicího systému. Pokyn zahrnuje informace o funkční bezpečnosti i o obecných aspektech bezpečnosti vztahujících se k domácím řídicím systémům. Tento pokyn stanoví charakteristiky systémů souvisejících s bezpečností, určených pro přenos signálů elektroinstalačním vedením v budovách pro nízké nebo malé napětí, vláknovou optikou, vzduchem nebo elektromagnetickými vlnami v domácnostech a podobných prostorách (obecně pro domácí řídicí systémy). Tento pokyn pojednává o domácích řídicích systémech zajišťujících komunikaci pro řízení zařízení používaných v domácnostech. Pokyn zahrnuje řízení zařízení pro chlazení, vytápění, osvětlení, pro audio/video zařízení, zařízení pro telekomunikace, pro zabezpečení atd., v podstatě pro jakékoliv zařízení řízené domácím řídicím systémem. Zahrnuje také bytová mezisíťová propojení mezi sítí vnitřního domácího řídicího systému a vnějšími dálkovými sítěmi jako je internet. Pokyn také zahrnuje podobné funkce řízení budov v podobně složitých komerčních budovách. Hlediska týkající se EMC nejsou zahrnuta, protože o nich pojednává Pokyn IEC 107 (IEC Guide 107)