Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 16309+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730903
Katalogové èíslo 96866
Název dokumentu Udržitelnost staveb - Posuzování sociálních vlastností budov - Metodika výpočtu
Anglický název Sustainability of construction works - Assessment of social performance of buildings - Calculation methodology
Datum vydání 01.04.2015
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/15
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.040.01 - Pozemní stavby obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 16309+A12014
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
96559ČSN EN 16309+A1 2015
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 16309+A1 Tato evropská norma tvoří jednu část souboru evropských norem. Norma poskytuje specifické metody a požadavky pro posuzování sociálních vlastností budov a bere v úvahu funkčnost budovy i její technické charakteristiky. Tuto evropskou normu lze použít pro všechny typy budov, jak nové tak existující. V této první verzi normy se sociální rozměr udržitelnosti soustřeďuje na posuzování aspektů a dopadů fáze užívání budovy, vyjádřených pomocí kategorií sociálních vlastností z EN 15643-3. Tato norma nestanovuje pravidla pro to, jakým způsobem mohou různá schémata posuzování poskytovat metody hodnocení, ani nepředepisuje úrovně, třídy nebo kriteriální meze vlastností. Metody hodnocení, úrovně, třídy nebo kriteriální meze mohou být stanoveny v požadavcích na environmentální, sociální a ekonomické vlastnosti v zadání stavby objednatele, ve stavebních předpisech, národních normách, národních zásadách správné praxe, ve schématech pro posouzení budovy a v certifikačních systémech atd. Společenská odpovědnost organizací není v této normě zahrnuta.