Detailní informace o produktu

Typ produktu Technická normalizační informace (TNI)
Oznaèení zákl. dokumentu TNI CLC/TR 50480
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 332010
Katalogové èíslo 96808
Název dokumentu Určování průřezu vodičů a volba ochranných přístrojů
Anglický název Determination of cross-sectional area of conductors and selection of protective devices
Datum vydání 01.04.2015
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti
Vìstník vydání (mìs/rok)
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.050 - Vodivé materiály
29.060.01 - Elektrické dráty a kabely obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
CLC/TR 504802011
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

TNI CLC/TR 50480 Harmonizovaná pravidla pro provedení elektrických instalací nízkého napětí, HD 384/HD 60364, vyžadují, aby komponenty elektrické instalace byly správně zvoleny, dimenzování a vypočteny. Pro složité instalace může být třeba provádět rozsáhlé a podrobné výpočty. Tato technická zpráva definuje různé vztažné parametry, které jsou pro výpočet průřezů vodičů a volbu ochranných přístrojů potřebné. Podává také referenční metody výpočtů odpovídající různým bezpečnostním pravidlům definovaným v harmonizačních dokumentech souboru HD 384/HD 60364.