Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 0039
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730039
Katalogové èíslo 96588
Název dokumentu Navrhování objektů na poddolovaném území
Anglický název Design of constructions on the mining subsidence areas
Datum vydání 01.01.2015
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/15
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.040 - Pozemní stavby
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
31022ČSN 73 0039 1990
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 73 0039 Tato norma platí pro navrhování nových objektů, obnov staveb existujících objektů a pro hodnocení existujících objektů na poddolovaném území. Tato norma je technickou revizí ČSN 73 0039:1989. Ustanovení normy byla dána do souladu s evropskými normami pro navrhování Eurokódy, dalšími platnými normami a zákonnými předpisy. Vybrané pokyny příloh pro stoky a tlaková potrubí se převedly do kapitoly 6. Norma se nevztahuje na objekty situované v dosahu účinků: - stavebních podzemních dutin (sklepy, protlaky, kolektory, podpovrchové trasy metra, podchody, tunely, apod.), - krasových dutin v rozpustných horninách (vápenec, sádrovec), - sufózních dutin přirozených i umělých, - poklesů povrchu v důsledku výrazného snížení hladiny podzemní vody, popř. tlaku plynů.