Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 21931-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730924
Katalogové èíslo 96570
Název dokumentu Udržitelnost ve výstavbě - Rámec pro metody posuzování environmentálních vlastností staveb - Část 1: Budovy
Anglický název Sustainability in building construction - Framework for methods of assessment of the environmental performance of construction works - Part 1: Buildings
Datum vydání 01.01.2015
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/15
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.040.01 - Pozemní stavby obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 21931-12010
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 21931-1 Tento dokument (ISO 21931-1) vypracovala technická komise ISO/TC 59 Výstavba budov a inženýrských staveb, subkomise SC 17 Udržitelnost ve výstavbě budov a inženýrských staveb. Toto první vydání ISO 21929-1 ruší a nahrazuje ISO/TS 21931-1:2006. ISO 21931 se skládá z následujících částí pod obec-ným názvem Udržitelnost ve výstavbě - Rámec pro metody posuzování environmentálních vlastností staveb: Část 1: Budovy; Inženýrské stavby (infrastruktura) budou předmětem části 2. Tato část ISO 21931 stanovuje rámec pro metody posuzování environmentálních vlastností budov a souvisejících venkovních úprav, který je ústřední součástí tohoto procesu. Takovéto posuzování může být použito pro stanovení kriteriálních mezí vlastností a pro monitorování vývoje směrem ke zlepšení vlastností. Tato část ISO 21931 nestanovuje kriteriální meze nebo úrovně vlastností vztahující se k environmentálním dopadům a aspektům. Norma poskytuje obecný rámec pro zlepšování kvality a porovnatelnosti metod posuzování environmentálních vlastností budov a souvisejících venkovních úprav. Identifikuje a popisuje otázky zájmu, které se mají vzít v úvahu při vývoji a využívání metod posuzování environmentálních vlastností nových nebo existujících budov, související s fázemi jejich návrhu, výstavby, provozu, údržby, rekonstrukce a dekonstrukce. Předmětem posuzování této části ISO 21931 je budova a venkovní úpravy v rámci místa stavby (po-zemku). Norma je určena k použití současně s "rodinou mezinárodních norem ISO 14020", která zahrnuje ISO 14020, ISO 14021, ISO 14024 a ISO 14025, stejně jako s ISO 14040 a ISO 15392 a podle zásad v nich stanovených. Pokud se objeví odchylka, má tato část ISO 21931 přednost. Zabývá se pouze metodami posuzování environmentálních vlastností a nezahrnuje metody posuzování sociálních a ekonomických vlastností, které jsou také součástí udržitelnosti a udržitelného rozvoje.