Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 11722
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 441360
Katalogové èíslo 96512
Název dokumentu Tuhá paliva - Černá uhlí - Stanovení vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor sušením v dusíkové atmosféře
Anglický název Solid mineral fuels - Hard coal - Determination of moisture in the general analysis test sample by drying in nitrogen
Datum vydání 01.01.2015
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/15
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 73.040 - Uhlí
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 117222013
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
63982ČSN ISO 11722 2002
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 11722 Tato mezinárodní norma specifikuje metodu stanovení obsahu vody v analytickém vzorku černých uhlí pro obecný rozbor sušením v atmosféře dusíku.