Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 16247-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 011505
Katalogové èíslo 96492
Název dokumentu Energetické audity - Část 4: Doprava
Anglický název Energy audits - Part 4: Transport
Datum vydání 01.12.2014
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 03.120.10 - Management kvality a prokazování kvality
27.010 - Technika energie a přenosu tepla obecně
55.020 - Balení a distribuce zboží obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 16247-42014
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 16247-4 Tato evropská norma se používá ve spojení s normou EN 16247-1, Energetické audity - Část 1: Obecné požadavky, kterou doplňuje. Uvádí dodatečné požadavky k normě EN 16247-1 a musí být uplatňována současně s ní. Postupy zde popsané se týkají různých druhů dopravy (silniční, železniční, námořní a letecké), stejně jako různého rozsahu (od místní k dálkové) a předmětu přepravy (zboží a osob).