Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13022-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 701060
Katalogové èíslo 96443
Název dokumentu Sklo ve stavebnictví - Zasklení s konstrukčním tmelem - Část 1: Výrobky ze skla pro systémy zasklení s konstrukčním tmelem pro podepřená a nepodepřená monolitická a vícenásobná zasklení
Anglický název Glass in building - Structural sealant glazing - Part 1: Glass products for structural sealant glazing systems for supported and unsupported monolithic and multiple glazing
Datum vydání 01.12.2014
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 81.040.20 - Sklo ve stavebnictví
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13022-12014
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
86817ČSN EN 13022-1+A1 2010
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13022-1 Tato norma specifikuje požadavky na vhodnost pro použití podepřených a nepodepřených výrobků ze skla v aplikacích zasklení s konstrukčním tmelem (SSG - Structural Sealant Glazing). Pro ilustrační účely jsou na obrázku 1 uvedeny čtyři schematické nákresy systémů SSG a na obrázku 2 tři nákresy řezů systémem SSG typ II. Tato norma pro výrobky ze skla se považuje za dodatek k požadavkům specifikovaným v příslušných normách s ohledem na ověření vhodnosti pro použití v systémech SSG. Norma se týká výhradně sodnovápenatokřemičitých skel. Plastová zasklení jsou z předmětu této evropské normy vyjmuta.