Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14654-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 756902
Katalogové èíslo 96431
Název dokumentu Řízení a kontrola provozu odvodňovacích a stokových systémů vně budov - Část 1: Čištění
Anglický název Management and control of operational activities in drain and sewer systems outside buildings - Part 1: Cleaning
Datum vydání 01.12.2014
Datum ukonèení platnosti 01.08.2021
Datum úèinnosti 01.01.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 93.030 - Vnější systémy odvádění odpadních vod
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 14654-12014
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
75730ČSN EN 14654-1 2006
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
512409ČSN EN 14654-3 2021
512411ČSN EN 14654-1 2021
Anotace

ČSN EN 14654-1 Tento dokument stanovuje obecné zásady řízení a kontroly metod provozních činností odvodňovacích a stokových systémů a specifikuje požadavky na rozvoj a zavádění pracovních programů a výběr technologií. Tato část EN 14654 se zabývá managementem a kontrolou čištění. Používá se pro venkovní odvodňovací a stokové systémy, provozované převážně jako gravitační, od místa kde odpadní vody opouštějí budovu či systém odvodňování střech nebo kde vtékají do uliční vpusti, až po místo vyústění do čistírny odpadních vod či vodního recipientu. Odvodnění a stoky vedené pod budovami se do tohoto systému zahrnují, jen pokud nejsou součástí vnitřní kanalizace budov.