Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50600-2-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 367260
Katalogové èíslo 96293
Název dokumentu Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-1: Výstavba budov
Anglický název Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 2-1: Building construction
Datum vydání 01.12.2014
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 35.020 - Informační technologie (IT) obecně
35.110 - Výstavba sítí
35.160 - Mikroprocesorové systémy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 50600-2-12014
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50600-2-1 Tato evropská norma se zaměřuje na výstavbu budov a ostatních staveb, které zajišťují umístění datových center, založených na kritériích a klasifikaci pro "fyzickou bezpečnost" v rámci EN 50600-1 pro podporu dostupnosti. Tato evropská norma stanoví požadavky a doporučení na následující: a) umístění a výběr staveniště; b) výstavbu budov; c) uspořádání budov; d) protipožární ochranu; e) opatření pro kvalitu stavby. Požadavky na bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) jsou mimo rozsah této evropské normy a jsou řešeny jinými normami a předpisy. Informace poskytované touto evropskou normou však mohou být pomůckou při plnění těchto norem a předpisů. Shoda datových center s tímto dokumentem je zabezpečena v kapitole 4.