Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 0043
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730043
Katalogové èíslo 96241
Název dokumentu Doplňující pokyny pro ověřování konstrukcí s ohledem na trvanlivost při zatížení prostředím
Anglický název Supplementary guidance for the verification of structures for durability subjected to environmental actions
Datum vydání 01.12.2014
Datum ukonèení platnosti 01.12.2019
Datum úèinnosti 01.01.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.080.01 - Stavební konstrukce obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
508850ČSN 73 0043 2019
Anotace

ČSN 73 0043 Doplňující pokyny pro ověřování konstrukcí s ohledem na trvanlivost při zatížení prostředím Tato norma ČSN 73 0043 platí pro ověřování nových i existujících konstrukcí s ohledem na trvanlivost. Uvádí doplňující definice, zatížení a postupy pro ověřování konstrukcí, výpočetní modely a podrobněji vysvětluje vybrané články ČSN ISO 13823. V příloze A je uveden příklad modelu pro stanovení karbonatace betonu. V příloze A je také uveden vybraný příklad ověřování konstrukce s ohledem na trvanlivost. Zásady navrhování a ověřování konstrukcí s ohledem na trvanlivost jsou uvedeny v ČSN EN 1990, konstrukční opatření v materiálově zaměřených Eurokódech. V ČSN ISO 13823 a ČSN 73 0043 jsou uvedeny doplňující pokyny pro ověřování konstrukcí na trvanlivost při působení nepříznivých zatížení prostředím, které v Eurokódech nejsou podrobněji uvedeny. Pro ověřování existujících konstrukcí s ohledem na mezní stavy únosnosti a použitelnosti se postupuje podle ČSN ISO 13822. Tato norma ČSN 73 0043 podrobněji vysvětluje vybrané články ČSN ISO 13823:2014 a uvádí doplňující pokyny pro ověřování nových i existujících konstrukcí na trvanlivost při působení nepříznivých zatížení prostředím. Tato norma se používá společně s ČSN ISO 13823.