Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12015
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 274100
Katalogové èíslo 96147
Název dokumentu Elektromagnetická kompatibilita - Skupina norem pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky - Vyzařování
Anglický název Electromagnetic compatibility - Product family standard for lifts, escalators and passenger conveyors - Emission
Datum vydání 01.10.2014
Datum ukonèení platnosti 01.01.2021
Datum úèinnosti 01.11.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 33.100.10 - Elektromagnetické emise
91.140.90 - Výtahy. Pohyblivé schody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 120152014
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
72614ČSN EN 12015 2005
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
510988ČSN EN 12015 2020
Anotace

ČSN EN 12015 Tato norma stanovuje mezní hodnoty elektromagnetického rušení a podmínky zkoušek pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky trvale instalované v budovách. Tyto mezní hodnoty však neposkytují úplnou ochranu proti rušení rozhlasového a televizního příjmu, jestliže jsou tato zařízení provozována ve vzdálenostech menších, než jsou uvedeny v tabulce 1. Tato evropská norma neplatí pro přístroje, které byly vyrobeny před datem účinnosti této normy. KLÍČOVÁ SLOVA Elektromagnetická kompatibilita, výtahy, pohyblivé schody, pohyblivé chodníky, port, napájecí bod, harmonické zkreslení, vyzařování.