Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 15686-10
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730951
Katalogové èíslo 95835
Název dokumentu Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 10: Kdy posuzovat funkční vlastnosti
Anglický název Buildings and constructed assets - Service life planning - Part 10: When to assess functional performance
Datum vydání 01.08.2014
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.040.01 - Pozemní stavby obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 15686-102010
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 15686-10 Soubor norem ISO 15686 je vhodný pro plánování životnosti nových i existujících budov. V případě existujících budov se odhadování životnosti uplatní především při odhadu zbývající životnosti komponent, které se již užívají, a při výběru a specifikaci komponent pro opravy a nové činnosti. Tato část ISO 15686 určuje, kdy se mají v průběhu životnosti budov a souvisejících zařízení specifikovat nebo ověřit požadavky na funkční vlastnosti, a kdy se má zkontrolovat schopnost budov a souvisejících zařízení splňovat určené požadavky. Norma je použitelná pro jakýkoliv rozsah staveb, ať už pro soubor budov, samostatnou budovu (velkou nebo malou), nebo zařízení, které je součástí budovy (např. jednu skupinu prostorů, jedno patro nebo několik pater). Je použitelná pro různé zúčastněné strany, od majitelů a manažerů až po obyvatele, nájemce nebo jiné uživate-le. Je určena k použití s ISO 15686-1, ISO 15686-2, ISO 15686-3, ISO 15686-5, ISO 15686-6, ISO 15686-7, ISO 15686-8 a ISO/TS 15686-9.