Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 15686-5
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730951
Katalogové èíslo 95831
Název dokumentu Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 5: Posuzování nákladů životního cyklu
Anglický název Buildings and constructed assets - Service-life planning - Part 5: Life-cycle costing
Datum vydání 01.08.2014
Datum ukonèení platnosti 01.11.2018
Datum úèinnosti 01.09.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.040.01 - Pozemní stavby obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 15686-52008
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
505811ČSN ISO 15686-5 2018
Anotace

ČSN ISO 15686-5 Soubor norem ISO 15686 je vhodný pro plánování životnosti nových i existujících budov. V případě existujících budov se odhadování životnosti uplatní především při odhadu zbývající životnosti komponent, které se již užívají, a při výběru a specifikaci komponent pro opravy a nové činnosti. Tato mezinárodní norma poskytuje návod pro provádění analýzy nákladů životního cyklu (LCC, z angl. Life-cycle cost) budov a ostatních staveb i jejich částí. Posuzování nákladů životního cyklu bere v úvahu náklady a peněžní toky, tj. relevantní náklady (a výnosy a externality, pokud jsou zahrnuty ve sjednaném rozsahu) vyplývající z fáze výstavby, provozu a dalších fází ži-votního cyklu stavby až po její odstranění. Hlavní cíle této části ISO 15686 jsou: - stanovit jasnou terminologii a společnou metodiku pro posuzování nákladů životního cyklu (LCC), - umožnit praktické využití LCC tak, aby se stalo široce používaným ve stavebnictví, - umožnit použití techniky a metodiky LCC pro širokou škálu metod zadávání veřejných zakázek, - přispět ke zlepšení rozhodovacích a hodnoticích procesů v příslušných fázích každého projektu, - řešit obavy z nejistot a rizik a zlepšit důvěru v prognózu LCC, - vytvořit transparentnější a robustnější LCC, - stanovit hlavní zásady, pokyny a definice pro různé druhy LCC a vytváření zpráv, - poskytnout rámec pro konzistentní LCC, který umožní dosažení robustnější úrovně komparativních analýz a pomůže při vytváření kriteriálních LCC, - poskytnout společný základ pro stanovování cílů LCC v průběhu navrhování a výstavby, na kterém bude možné sledovat a posuzovat skutečné náklady v průběhu životnosti stavby, - poskytnout pokyny ohledně toho, kdy je vhodné LCC provést, jaká má být jeho úroveň a jaké náklady se mají zahrnout, - pomoci odkrýt reálnou efektivitu provádění LCC ve stavebnictví s ohledem na životnost.