Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 15686-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730951
Katalogové èíslo 95830
Název dokumentu Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 4: Plánování životnosti s využitím informačního modelování staveb (BIM)
Anglický název Building Construction - Service Life Planning - Part 4: Service Life Planning using Building Information Modelling
Datum vydání 01.08.2014
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.040.01 - Pozemní stavby obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 15686-42014
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 15686-4 Tento dokument (ISO 15686-4) vypracovala technická komise ISO/TC 59 Výstavba budov a inženýrských staveb, subkomise SC 17 Udržitelnost ve výstavbě budov a inženýrských staveb. Soubor norem ISO 15686 je vhodný pro plánování životnosti nových i existujících budov. V případě existujících budov se odhadování životnosti uplatní především při odhadu zbývající životnosti komponent, které se již užívají, a při výběru a specifikaci komponent pro opravy a nové činnosti. Tato mezinárodní norma poskytuje informace a návod pro užívání norem pro výměnu informací v rámci pláno-vání životnosti budov a ostatních staveb a jejich komponent, jakož i pro požadovaná podpůrná data. Norma poskytuje návod pro strukturování informací z existujících zdrojů dat tak, aby bylo umožněno poskytnout jejich informační obsah ve struktuře, která odpovídá mezinárodním normám pro výměnu informací. Norma se zejména odkazuje na ISO 16739. Alternativně se pro prezentaci využívá formát COBie (Construction Operations Building Information Exchange - Výměna informací v oblasti stavebnictví) pro výměnu informací o objektu v tabulkových datech. COBie je tabulková prezentace schématu IFC. Norma je také použitelná pro výměnu informací o životnosti mezi různými kategoriemi využití softwarů pro navr-hování a management informací, jejichž rozhraní pro výměnu informací jsou založená na určitých standardech, včetně: a) Informačního modelování staveb (BIM) b) Systémů pro podporu facility managementu (CAFM z angl. Computer Aided Facilities Management). Hlavní cílovou skupinou jsou informační manažeři, kteří budou tento rámec používat pro podporu při strukturo-vání pomocné dokumentace BIM určené pro využití na mezinárodní úrovni, národní úrovni nebo na úrovni pro-jektu/objektu.