Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 16739
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730109
Katalogové èíslo 95786
Název dokumentu Datový formát Industry Foundation Classes (IFC) pro sdílení dat ve stavebnictví a ve facility managementu
Anglický název Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries
Datum vydání 01.08.2014
Datum ukonèení platnosti 01.12.2017
Datum úèinnosti 01.09.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 25.040.40 - Měření a řízení průmyslových procesů
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 167392013
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 16739 Tato mezinárodní norma se věnuje jednomu z témat, které podporují využití metodiky BIM (Building Information Modelling). BIM se obecně zabývá tvorbou a využitím digitálního modelu stavby a předáváním informací mezi všemi účastníky. Tato norma definuje datový formát IFC ve verzi IFC4. IFC formát se používá k výměně a sdílení dat a údajů o stavbě mezi aplikacemi vyvíjenými různými výrobci software. Ve většině činností se projevuje podpora zvýšení interoperability, využívání prostředků IT a používání nezávislých a dokumentovaných datových formátů. Jako otevřený formát IFC nepatří jednomu dodavateli software, je neutrální a nezávislý na konkrétním výrobci software a byl vyvinut s podporou odborníků ze stavebního průmyslu. Každá implementace IFC by měla sledovat pravidla pro tzv. požadavek výměny (Exchange requirements) tak, aby vyhovovala právě zpracovávané etapě stavebního projektu. IFC specifikace se zaměřuje na podporu různých oborů, které se podílejí na stavebním projektu po celou dobu životního cyklu stavby. Údaje vznikají a jsou postupně doplňovány a využívány aplikacemi z oborů jako je archi-tektura, technická zařízení budov (TZB/HVAC - topení, větrání, klimatizace, chlazení, elektroinstalace), automa-tizace budov, statika a stavební inženýrství, aplikace pro práci s výkazy výměr a odhady nákladů, plánování výstavby a výstavba, předání stavby a její správa včetně případné demolice. Obsahuje definice schématu IFC pro: - kompletní katalog stavebních prvků včetně TZB; - oddělení obecné a parametrické definice objektů; - ocelové a dřevěné konstrukce; - statika - analýzy a detaily; - standardizovaný výpis materiálu; - energetické a další analýzy; - vliv na životní prostředí; - územní plánování a vazby na GIS; - souřadný systém pro GIS a jeho transformace; - jazykové sady vlastností (zatím omezený počet jazyků); - údaje pro 4D (časové plánování, podpora MS Project); - údaje pro 5D (cena); - rozšíření možné geometrie objektů (NURBS, nerovinné plochy). IFC specifikace popisuje informační model napsaný v jazyce EXPRESS (ISO 10303-11:1994) a umožňuje sdílení dat v oblasti stavebnictví. Je to stejný způsob, jaký se používá i pro STEP (ISO 10303-21:1994) nebo CIS/2. Jedná se o textový soubor, který lze lehce použít pro předávání dat mezi různými aplikacemi. Kromě IFC ve formě EXPRESS jazyka je také publikován formát ifcXML jako XML schéma 1.0 (podle W3C). XML schéma je automaticky vytvořeno z IFC-EXPRESS zdroje pomocí "XML representation of EXPRESS schemas and data", definované v ISO 10303-28 ed. 2. Tím je zajištěn jednoznačný převod mezi těmito dvěma reprezentacemi datového souboru. Pro přenos dat mezi aplikacemi lze použít 3 různých formátů souborů: .ifc - IFC datový soubor používající STEP fyzickou strukturu souboru podle ISO 10303-21. *.ifc soubor by se měl ověřovat podle IFC-EXPRESS specifikace. Je to výchozí formát pro uložení dat. .ifcXML - IFC datový soubor používající XML strukturu. Může být přímo generován zdrojovou aplikací, nebo ho lze vytvořit konverzí z *.ifc souboru podle ISO 10303-28 (XML reprezentace EXPRESS schéma a dat). *.ifcXML je většinou (3-4)× větší než původní *.ifc soubor .ifcZIP - IFC datový soubor používající PKzip 2.04g kompresní algoritmus (kompatibilní např. s Windows komprimovanými složkami, winzip, apod.). Pro vytvoření vyžaduje samostatný *.ifc nebo *.ifcXML datový soubor v hlavní složce zip archivu. *.ifcZIP soubory většinou snižují velikost *.ifc o (60-80) % *.ifcXML až o (90-95) %. Norma ISO 16739:2013 se týká: - definice výměnného formátu dat požadovaného pro jednotlivé etapy celého životního cyklu stavby; - definice výměnného formátu dat pro všechny profese a obory využité během celého životního cyklu stavby. Norma ISO 16739:2013 se netýká: - definice výměnného formátu dat