Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 06 0310
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 060310
Katalogové èíslo 95777
Název dokumentu Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž
Anglický název Heating systems in buildings - Design and installation
Datum vydání 01.08.2014
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.10 - Ústřední vytápění
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
502977ČSN 06 0310 2014Z2
98187ČSN 06 0310 2014Z101.10.2017
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
76295ČSN 06 0310 2006
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 06 0310 Tato norma platí pro projektování a montáž tepelných soustav, které používají jako teplonosnou látku vodu, vodní roztoky nebo vodní páru. Tato norma navazuje na normu ČSN EN 14336. Pro navrhování teplovodních tepelných soustav platí ČSN EN 12828. Tato norma neplatí pro zařízení, která ke dni vyhlášení její účinnosti jsou rozpracována do úrovně dokončeného konečného projektového řešení (prováděcího projektu). U těchto zařízení musí být před uvedením do provozu dodatečně do technické zprávy včleněn doplněk s uvedením rozdílu mezi projektem a touto normou. Při rekonstrukcích je nutno upravit zařízení podle této normy.