Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN IEC 60050-902
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 330050
Katalogové èíslo 95636
Název dokumentu Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 902: Posuzování shody
Anglický název International electrotechnical vocabulary - Part 902: Conformity assessment
Datum vydání 01.07.2014
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.040.29 - Elektrotechnika (názvosloví)
03.120.20 - Certifikace výrobků a podniků. Posuzování shody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
IEC 60050-9022013
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN IEC 60050-902 Tato část IEC 60050 uvádí základní terminologii používanou v oblasti posuzování shody a také základní termíny týkající se specifických aplikací a technologií, které s nimi souvisejí. Má status horizontální normy v souladu s Pokynem IEC 108 Směrnice pro zajištění konsistentnosti (vzájemného souladu) publikací IEC - Použití horizontálních norem.