Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 6123-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 736123
Katalogové èíslo 95369
Název dokumentu Stavba vozovek - Cementobetonové kryty - Část 1: Provádění a kontrola shody
Anglický název Road building - Concrete pavements - Part 1: Construction and conformity assessment
Datum vydání 01.06.2014
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 93.080.20 - Materiály pro stavbu pozemních komunikací
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
74877ČSN 73 6123-1 2006
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 73 6123-1 Tato norma platí pro přípravu, provádění a prokazování shody cementobetonových krytů pozemních komunikací (včetně nemotoristických komunikací a dopravních ploch), letištních drah a ploch, skladovacích ploch; obecně všech cementobetonových krytů zatěžovaných dopravou, pokládaných mechanizovaným způsobem, zejména finišery. Je možné ji použít i pro jiné technologie, např. cementobetonový kryt ze superplastifikovaného betonu.