Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 33 2130 ed. 3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 332130
Katalogové èíslo 95303
Název dokumentu Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody
Anglický název Low-voltage electrical installations - Internal electric distribution lines
Datum vydání 01.12.2014
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.50 - Systémy zásobování elektřinou v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
503884ČSN 33 2130 ed. 3 2014Z1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
83957ČSN 33 2130 ed. 2 2009
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 33 2130 ed. 3 Tato norma platí pro navrhování, provádění a rekonstrukce vnitřních elektrických rozvodů silových a sdělovacích v objektech bytové a občanské výstavby, a v objektech s obdobným provozem, například administrativního charakteru. Vnitřní elektrické rozvody musí vyhovovat dalším souvisícím normám a předpisům a to zejména ze souborů ČSN 33 2000, ČSN EN 50174 a ČSN 73 08XX. Projekty rozpracované před nabytím účinnosti této normy se mohou dokončit podle dříve platných norem.