Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 81-82
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 274003
Katalogové èíslo 95236
Název dokumentu Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 82: Zlepšení přístupnosti existujících výtahů pro osoby včetně osob se zdravotním postižením
Anglický název Safety rules for the construction and installation of lifts - Existing lifts - Part 82: Rules for the improvement of the accessibility of existing lifts for persons including persons with disability
Datum vydání 01.05.2014
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.90 - Výtahy. Pohyblivé schody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 81-822013
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
82452ČSN P CEN/TS 81-82 2009
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 81-82 Tato norma stanovuje zásady, jak uplatnit EN 81-70 s odkazem na 5.2.1 z EN 81-80:2003 pro existující výtahy pro zlepšení jejich přístupnosti pro osoby včetně osob se zdravotním postižením. Tato evropská norma platí pro trvale namontované výtahy obsluhující stanovené úrovně stanic, které mají klec určenou pro dopravu osob nebo osob a nákladů a pohybující se mezi vodítky, které nejsou odkloněny od svislice o více než 15°. KLÍČOVÁ SLOVA Výtahy určené pro dopravu osob a osob a nákladů, bezpečný přístup, osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, světlost vstupu do klece, vybavení klece výtahu.