Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12016
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 274101
Katalogové èíslo 95235
Název dokumentu Elektromagnetická kompatibilita - Skupina norem pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky - Odolnost
Anglický název Electromagnetic compatibility - Product family standard for lifts, escalators and passenger conveyors - Immunity
Datum vydání 01.05.2014
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 33.100.20 - Elektromagnetická odolnost
91.140.90 - Výtahy. Pohyblivé schody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 120162013
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
82532ČSN EN 12016+A1 2009
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12016 Tato norma stanovuje kritéria odolnosti a zkušební úrovně přístrojů používaných u výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků trvale instalovaných v budovách včetně základních bezpečnostních požadavků se zřetelem k jejich prostředí EMC. Představuje nástroj k dodržení požadavků směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC), výtahové směrnice a směrnice pro stroje. Požadavky této evropské normy byly zpracovány tak, aby ve většině případů zajistily odpovídající úroveň elektromagnetického odolnosti. KLÍČOVÁ SLOVA Výtahy, pohyblivé schody, pohyblivé chodníky, elektromagnetická kompatibilita, odolnost, porty pro napájení, bezpečnostní obvod.