Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 75 0905
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 750905
Katalogové èíslo 95126
Název dokumentu Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží
Anglický název Water suply and sewerage tanks - Testing of water-tightness
Datum vydání 01.04.2014
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.060.10 - Voda z přírodních zdrojů
13.060.30 - Odpadní vody
93.160 - Vodní stavby
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
74966ČSN 75 0905 2006
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 75 0905 Tato norma stanoví podmínky pro zkoušení a kritéria vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních jímek, nádrží a jejich záchytných van, žlabů a ostatních nádrží (dále jen nádrží), pro které je vodotěsnost požadována projektovou dokumentací a technickými právními předpisy, nebo rozhodnutím příslušného úřadu. Nádrže, u kterých je nutno zajistit vodotěsnost, se navrhují s ohledem na požadovanou míru vodotěsnosti. Nejvyšší míra vodotěsnosti má být požadována u nádrží pro pitnou vodu a pro kapaliny se závadnými látkami. Norma neplatí pro zkoušení malých objektů na stokách a kanalizačních přípojkách3), které se zkouší podle ČSN EN 1610 nebo ČSN 75 6909, pro zkoušení tlakových nádrží, které jsou zkoušeny podle ČSN 69 0012, pro zkoušení nádrží na ropné látky, které jsou zkoušeny podle ČSN 75 3415, pro zkoušení malých vodních nádrží podle ČSN 75 2410 (např. protipožárních, dešťových, dočišťovacích biologických), ani vodních nádrží a zdrží na tocích (včetně bočních, přečerpávacích apod.). Ustanovení této normy je možné po dohodě použít i při zkoušení vodotěsnosti jiných objektů, než vodárenských a kanalizačních nádrží, pokud pro jejich zkoušení neplatí jiná norma nebo závazný předpis, např. suterénů pozemních staveb charakteru bílých van, nádrží v zemědělství, havarijních a záchytných jímek a nádrží apod.