Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 15218
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 143000
Katalogové èíslo 95078
Název dokumentu Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin s odpařovacími kondenzátory s elektricky poháněnými kompresory pro chlazení prostoru - Termíny, definice, zkušební podmínky, zkušební metody a požadavky
Anglický název Air conditioners and liquid chilling packages with evaporatively cooled condenser and with electrically driven compressors for space cooling - Terms, definitions, test conditions, test methods and requirements
Datum vydání 01.04.2014
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 27.200 - Technika chlazení
91.140.30 - Větrací a klimatizační systémy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 152182013
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
94151ČSN EN 15218 2014
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 15218 Tato evropská norma specifikuje termíny, definice, zkušební podmínky, zkušební metody a požadavky pro hodnocení výkonu klimatizátorů vzduchu a jednotek pro chlazení kapalin s elektricky poháněnými kompresory a s odpařovacími kondenzátory používanými pro chlazení prostoru. Odpařovací kondenzátor je chlazen vzduchem a odpařováním přídavné z vnějšku přiváděné vody. Tato přídavná voda je přiváděna specifickým okruhem dodávky vody nebo z vodní nádrže. Tato evropská norma neplatí pro klimatizátory typu vzduch/vzduch a vzduch/voda s kondenzátorem chlazeným vzduchem a s odpařováním kondenzované vody na jejich výparníku. Tato evropská norma platí pro jednotky vybavené vodní nádrží nebo okruhem kontinuální dodávky vody, které také mohou pracovat bez přívodu vody. Avšak tato norma se týká pouze zkoušení jednotek s přívodem vody. Tato evropská norma platí pro jednotky vyráběné firmami, kdy jednotky mohou být připojeny na vzduchovody. Tato evropská norma platí pro jednotky vyráběné firmami, kdy jednotky mají buď stabilní výkon nebo je výkon proměnlivý pomocí jakýchkoliv prostředků. V této evropské normě jsou zahrnuty úplné jednotky a systémy split s jedním nebo více okruhy. Jsou-li jednotky složeny z několika částí, platí tato evropská norma pouze na ty části, které jsou navrženy a dodány jako ucelené jednotky. Jednotky s odpařovacím kondenzátorem, které mohou také pracovat v režimu ohřívání, musí mít svůj výkon určen podle tohoto režimu podle EN 14511. Zařízení používaná pro chlazení průmyslových procesů nejsou zahrnuta v předmětu této normy. Tato evropská norma specifikuje podmínky, pro které musí být výkonové údaje deklarovány pro shodu s nařízením na ekodesign 206/2012 a nařízením o energetických štítcích 626/2011 na klimatizátory vzduchu s odpařovacími kondenzátory v režimu chlazení.