Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN P CEN/TS 15810
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 738501
Katalogové èíslo 95034
Název dokumentu Grafické značky pro použití na integrovaných automatizačních zařízeních budov
Anglický název Graphical symbols for use on integrated building automation equipment
Datum vydání 01.04.2014
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.080.20 - Grafické značky pro použití ve specifických zařízeních
91.140.01 - Instalace v budovách obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
CEN/TS 158102008
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN P CEN/TS 15810 Tato technická specifikace poskytuje souhrn grafických značek určených k umístění na zařízení budov a/nebo do technické dokumentace výrobků za účelem instruovat uživatele těchto zařízení. Tyto grafické značky jsou primárně určeny: k identifikaci řídicích nebo automatizačních zařízení nebo zařízení pro technickou správu nebo částí těchto zařízení, k indikaci funkcí a jejich provozních režimů, k indikaci nastavení pro zadávání režimů a funkčních parametrů, k označení připojení a k poskytování instrukcí k ovládání zařízení uživatelům. Grafické značky uvedené v tomto dokumentu nejsou primárně určeny pro bezpečnostní značky, informace pro veřejnost ani pro schématická zobrazení principů fungování soustav.