Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 33 0165 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 330165
Katalogové èíslo 94959
Název dokumentu Značení vodičů barvami a nebo číslicemi - Prováděcí ustanovení
Anglický název Identification of conductors by colours or numerals - Procedure provisions
Datum vydání 01.04.2014
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.080.20 - Grafické značky pro použití ve specifických zařízeních
29.060.20 - Elektrické kabely
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
505421ČSN 33 0165 ed. 2 2014Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
32673ČSN 33 0165 1992
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 33 0165 ed. 2 Tato norma platí pro značení holých a izolovaných vodičů barvami, upřesňuje a doplňuje ustanovení uvedená v ČSN EN 60445 ed. 4, ČSN EN 60446 ed. 2. a ČSN IEC 757 (HD 457 S1). Účelem této prováděcí normy je sjednotit, upřesnit a doplnit české zvyklosti a postupy při značení vodičů barvami, popř. číslicemi, použitých v elektrických zařízeních a rozvodech, včetně vývodů elektrických předmětů, jsou-li provedeny vodiči a které nejsou řešeny v rámci přijatých mezinárodních norem, ale jsou historicky sjednocovány a upřesňovány českou odbornou veřejností.