Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 0842
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730842
Katalogové èíslo 94913
Název dokumentu Požární bezpečnost staveb - Objekty pro zemědělskou výrobu
Anglický název Fire protection of buildings - Buildings for agricultural production
Datum vydání 01.03.2014
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.220.50 - Požární odolnost stavebních materiálů a prvků
65.040.01 - Zemědělské budovy a objekty obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
505474ČSN 73 0842 2014Z1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
19652ČSN 73 0842 1996
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 73 0842 Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových objektů, jejich částí a prostorů určených pro zemědělskou výrobu (dále jen zemědělských objektů) a pro projektování změn staveb stávajících objektů ) a prostorů, pokud změny staveb vyžadují podle ČSN 73 0834 postup podle této normy. Při projektování změn staveb platí tato norma pro měněné části objektů, přičemž změnou stavby (např. výměnou konstrukcí nebo zařízení) nesmí dojít ke snížení požární bezpečnosti celého objektu, zejména ke snížení bezpečnosti osob nebo ke ztížení zásahu požárních jednotek. Při projektování zemědělských objektů, pro které platí samostatné technické normy nebo jiné předpisy obsahující požadavky požární bezpečnosti staveb, platí tato norma v rozsahu, ve kterém se příslušné normy nebo předpisy na ni odvolávají. Tato norma stanoví specifické požadavky požární bezpečnosti zemědělských objektů v návaznosti na ČSN 73 0804, která platí i pro uvedené objekty, pokud nejsou zpřesněna nebo nahrazena specifickými ustanoveními v této normě. Norma neplatí pro: - porážkové stáje na jatkách; - ubikace zvířat v zoologických zahradách, cirkusech apod. ); - sklady prostředků k ochraně rostlin; - mrazírny.