Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 75 5455
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 755455
Katalogové èíslo 94734
Název dokumentu Výpočet vnitřních vodovodů
Anglický název Calculation of water installations inside buildings
Datum vydání 01.02.2014
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.60 - Systémy dodávky vody v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
506421ČSN 75 5455 2014Z1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
78686ČSN 75 5455 2007
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 75 5455 Tato norma platí pro dimenzování potrubí vnitřních vodovodů, která slouží pro přívod studené vody a přívod a cirkulaci teplé vody, podrobnou metodou. Norma platí také pro dimenzování potrubí vodovodních přípojek podle ČSN 75 5411 a pro stanovování maximální hodinové potřeby vody pro malá spotřebiště charakteru obce nebo její části. Podle této normy se stanovuje také průtok vodoměry na vnitřních vodovodech a vodovodních přípojkách. POZNÁMKA 1: Pro spotřebiště, která mají méně, než 2 000 obyvatel, nelze výpočtem podle průměrné a maximální denní potřeby vody stanovit správnou hodnotu maximální hodinové potřeby vody. Maximální hodinovou potřebou vody je u těchto spotřebišť výpočtový průtok stanovený podle 5.1. POZNÁMKA 2: Zjednodušené dimenzování potrubí vnitřního vodovodu podle ČSN EN 806-3 je možné pouze v budovách uvedených v národní předmluvě k ČSN EN 806-3:2006. Norma neplatí pro dimenzování nízkotlakých a beztlakových vnitřních stájových vodovodů, které se dimenzují podle ČSN 75 5490.