Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 36 0011-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 360011
Katalogové èíslo 94683
Název dokumentu Měření osvětlení prostorů - Část 4: Měření umělého osvětlení venkovních prostorů
Anglický název Lighting measurement in areas - Part 4: Measurement of artificial outdoor lighting
Datum vydání 01.02.2014
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 17.180.20 - Barvy a měření světla
91.160.10 - Osvětlení vnitřních prostorů
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 36 0011-4 Tato norma platí pro měření osvětlení venkovních prostorů a doplňuje základní požadavky pro měření stanovené v ČSN 36 0011-1. Stanovuje požadavky na přípravu i postup měření umělého osvětlení. Její součástí je i stanovení postupu měření rušivého světla na objektech, jasu fasády a jasu znakusů. Rozvádí požadavky na měřicí přístroje a požadavky na přesnost měření. Obsahuje i požadavky na zpracování naměřených hodnot a na obsah protokolu z měření umělého osvětlení. V příloze je uveden doporučený postup měření a doporučený obsah protokolu vzhledem k požadované přesnosti měření.