Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 36 0011-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 360011
Katalogové èíslo 94680
Název dokumentu Měření osvětlení prostorů - Část 1: Základní ustanovení
Anglický název Lighting measurement in areas - Part 1: General regulations
Datum vydání 01.02.2014
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 17.180.20 - Barvy a měření světla
91.160.10 - Osvětlení vnitřních prostorů
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
508155ČSN 36 0011-1 2014Z1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
74898ČSN 36 0011-1 2006
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 36 0011-1 Tato norma platí pro měření denního osvětlení i umělého osvětlení vnitřních a venkovních prostorů. Stanovuje základní požadavky na přípravu i postup měření osvětlení. Její součástí je i stanovení postupu měření činitele odrazu světla od povrchů. Určuje požadavky na měřicí přístroje a stanovuje požadavky na přesnost měření a postup odhadu nejistoty měření. Obsahuje i požadavky na zpracování naměřených hodnot a na obsah protokolu z měření osvětlení. Netýká se měření osvětlení venkovních komunikací, pro které platí ČSN EN 13201-4.