Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50541-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 351111
Katalogové èíslo 94671
Název dokumentu Trojfázové suché distribuční transformátory 50 Hz, s výkony od 100 kVA do 3 150 kVA, s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 2: Stanovení zatížitelnosti transformátoru zatíženého nesinusovým proudem
Anglický název Three phase dry-type distribution transformers 50 Hz, from 100 kVA to 3 150 kVA, with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV - Part 2: Determination of loadability of a transformer loaded with non-sinusoidal current
Datum vydání 01.03.2014
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.180 - Transformátory. Tlumivky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 50541-22013
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
55597ČSN 35 1111-3 1999
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50541-2 Tato evropská norma poskytuje uživateli návod na stanovení zatížitelnosti suchých distribučních transformátorů, které jsou definovány podle EN 50541-1, v případě zatěžovacího proudu s činitelem zkreslení převyšujícím nejvyšší přípustné hodnoty. V normálním rozvodu elektrické energie se předpokládá, že celkový přípustný činitel zkreslení a činitel sudé harmonické v důsledku proudu zatížení je nižší než 5 % respektive 1 %. V distribuční síti s vyššími činiteli zkreslení je třeba vzít na vědomí, že ztráty nakrátko vzrůstají a následkem toho oteplení v transformátoru překračuje oteplení odpovídající sinusovým proudům, které mají stejnou efektivní hodnotu. Jestliže je transformátor uvažován pro provoz s měničem kmitočtu nebo s činitelem zkreslení vyšším než 5 %, pak tento problém musí být projednán mezi zákazníkem a výrobcem.