Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 27 4002
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 274002
Katalogové èíslo 94558
Název dokumentu Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů
Anglický název Safety rules for lifts - Operation and service of lifts
Datum vydání 01.01.2014
Datum ukonèení platnosti 01.11.2018
Datum úèinnosti 01.02.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.90 - Výtahy. Pohyblivé schody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
505046ČSN 27 4002 2014Z101.11.2018
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
66779ČSN 27 4002 2003
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
505581ČSN 27 4002 2018
Anotace

ČSN 27 4002 Tato norma stanovuje základní požadavky pro udržení výtahů, které jsou trvalou součástí staveb, v úrovni bezpečného provozu po celou dobu jejich technického života. Oproti vydání z roku 2003 byly přesněji specifikovány požadavky na servisní firmu, byl zaveden nový termín autorizovaná servisní firma, který byl zařazen pro udržení přijatelné úrovně provádění servisu, lepší orientaci a bližší seznámení vlastníků/provozovatelů výtahů s odbornou úrovní dodavatelských firem nabízejících provádění servisu výtahů. KLÍČOVÁ SLOVA Výtah, servis výtahů, servisní firma, autorizovaná servisní firma, provozní prohlídka, odborná prohlídka, vlastník/provozovatel výtahu, kniha výtahu, kniha provozních prohlídek výtahu, kniha odborných prohlídek výtahu