Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 75 1400
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 751400
Katalogové èíslo 94552
Název dokumentu Hydrologické údaje povrchových vod
Anglický název Hydrological data on surface water
Datum vydání 01.01.2014
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.060.10 - Voda z přírodních zdrojů
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
21956ČSN 75 1400 1997
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 75 1400 Norma platí pro zpracování a poskytování hydrologických údajů povrchových vod, zejména pro: a) návrh, výstavbu a provoz vodních děl a zařízení na vodních tocích, posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních; b) úpravy vodních toků; c) návrh a výstavbu mostů a jiných zařízení křižujících vodní toky a propustků v železničních, dálničních a silničních tělesech; d) řešení ochrany území a objektů před povodněmi na vodních tocích; e) pro vydání povolení k nakládání s vodami, např. pro řešení zásobování vodou z povrchových vodních zdrojů a vypouštění odpadních vod; f) stanovení minimálních zůstatkových průtoků; g) podporu výkonu státní správy; h) řešení ochrany jakosti a množství povrchových vod a životního prostředí; i) poskytování dat pro vysoké školy a výzkumná pracoviště (podklady pro diplomové a dizertační práce, data pro vědecké hydrologické studie); j) poskytování standardních dat pro ročenky a odborně zaměřené publikace. Norma upravuje problematiku hydrologických údajů o průtocích ve vodních tocích. Pro ostatní hydrologické údaje se doporučuje ustanovení normy použít přiměřeně.