Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 27 0142
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 270142
Katalogové èíslo 94548
Název dokumentu Jeřáby a zdvihadla - Zkoušení provozovaných jeřábů a zdvihadel
Anglický název Cranes and hoists - Testing of the operated cranes and hoists
Datum vydání 01.01.2014
Datum ukonèení platnosti 01.09.2023
Datum úèinnosti 01.02.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 53.020.20 - Jeřáby
53.020.99 - Ostatní zdvihací zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
23068ČSN 27 0142 1989
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
517810ČSN 27 0142 2023
Anotace

ČSN 27 0142 Tato národní norma platí pro zkoušení všech druhů provozovaných jeřábů a zdvihadel s ručním i motorickým pohonem. Norma neplatí pro zdvihadla konstruovaná pro specielní použití (jednoúčelová montážní zařízení, průmyslové manipulátory), dále pro nízkozdvižné a vysokozdvižné vozíky, mimo zdvižné vozy pro manipulaci s kontejnery a vysokozdvižné vozíky s jeřábovou nástavbou (výložníkem) a pro vrátky. V rámci revize normy byla vyřešena souběžná platnost norem ISO řady 9927 pro stejnou oblast v souladu s platnou a závaznou českou legislativou. Nové znění normy cituje současně platné právní předpisy, převzaté mezinárodní a evropské normy a uvádí její text do souladu s pokrokem v této oblasti. Dále byly rovněž upraveny a aktualizovány termíny a definice. Revidovaná norma ČSN 27 0142 vznikala v době, kdy byla zavedena vyhláška č. 19/1979 Sb. o vyhrazených zdvihacích zařízeních a byla tak poplatná tehdejší legislativě. V dnešní době je již velmi zastaralá a prakticky neodpovídá aktuálním novým požadavkům v rámci zavádění nové evropské legislativy, především v souladu s požadavky, které vyplývají ze zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, nařízení vlády č. 176/2008 Sb. a příslušných harmonizovaných norem. Proto byla tato revize normy ČSN 27 0142:1989 zpracována.