Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 75 2935
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 752935
Katalogové èíslo 94534
Název dokumentu Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních
Anglický název The Safety assessment of hydraulic structures during floods
Datum vydání 01.01.2014
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.200 - Nehody. Zábrana nehod
93.160 - Vodní stavby
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 75 2935 Tato norma upravuje postup posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních. Předmětem této normy není detailní posuzování technického stavu vodních děl.